Sviatosť birmovania

"A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti;
a naplní ho bázeň pred Pánom."
(Iz 11:2-3)

O pár dní  (7.10. 2007) tu máme význaný deň pre našu farnosť udeľovanie sviatosti birmovania. Tu sú niektoré dôležité veci:

Birmovanci:

Ak chcem niečo milovať, musím to poznať. Tak, čo treba vedieť?

1. základné modlitby

2. hľadať vo Svätom písme

3. poznať odpovede na otázky (všetky sme prebrali na stretnutiach)

4. poznať priebeh udeľovania sviatosti birmovania a dary Ducha Svätého

5. s každým birmovacom osobný rozhovor

6. duchovne sa pripraviť na prijatie Ducha Svätého (sv. spoveď, modlitba..)

7. poznať životopis svätca, ktorého birmovné meno si si vybral

Otázky na birmovku:

 1. Čo je viera?  
 2. Aký je rozdiel medzi zjaveným a prirodzeným náboženstvom?  
 3. Ktoré náboženstva sú zjavené a prečo?  
 4. Ako sa nazýva najdôležitejšia kniha kresťanov?  
 5. Ako sa delí (uveď aj počty)?  
 6. V akých jazykoch bola napísaná?  
 7. Čo je to inšpirácia? 
 8. Čo to znamená LK 4,8?  
 9. Ktoré sú najdôležitejšie knihy pre kresťanov?  
 10. Ktoré sú hlavné pravdy našej viery?
 11. Aké sú vlastnosti Boha?  
 12. Aké je meno nášho Boha?
 13. Čo znamená stvorený na obraz Boha?
 14. V čom spočíval prvý hriech človeka?
 15. Čo je to dedičný hriech? 
 16. Vymenuj aspoň 5 Ježišových zázrakov? 
 17. V ktorom meste sa narodil Pán Ježiš? 
 18. Kto sú Ježišovi rodičia?  
 19. Aké bolo Ježišovo povolanie?  
 20. Kde spravil prvý zázrak?  
 21. Kde a akou smrťou zomrel Ježiš?  
 22. Čo bol Ježišov najväčší zázrak?  
 23. Kde zažívame stálu Ježišovu prítomnosť?  
 24. Kto je 3. božia osoba?
 25. Čo sú to Turíce?  
 26. Aké sú podoby Ducha Svätého v Svätom Písme?  
 27. Aké sú dary Ducha Svätého?
 28. Kto je zakladateľom Cirkvi?
 29. Ktoré je hlavné prikázanie?
 30. Ako znie Destoro?
 31. Čo je to povera?
 32. Čo znamená meno Božie nadarmo?
 33. Čo zanmená svätiť sviatočný deň?
 34. Aký je rozdiel medzi vraždou a zabitím?
 35. Čo je to eutanázia?
 36. Čo je to interupcia?
 37. Aký je rozdiel medzi ohovázaním a osočovaním?
 38. Čo je to smrteľný (ťažký) hriech?
 39. Existuje zlý duch?
 40. Čo sú to sviatosti?
 41. Vymenuj 7 sviatosti?
 42. Ako delíme sviatosti?
 43. Ktoré sviatosti môžeme prijať len raz v živote?
 44. Prečo je krst prvá a najpotrebnejšia sviatosť v živote?
 45. Kto môže krstiť?
 46. Ako sa udeľuje krst?
 47. Čo je to birmovanie?
 48. Ako sa udeľuje birmovanie?
 49. Kto udeľuje sviatosť birmovania?
 50. Čo je to krizma?
 51. Čo je to sviatoť oltárna?
 52. Ako sa delí sv. omša?
 53. Čo je to ľútosť?
 54. Kto môže prijať pomazanie chorých?
 55. Aké sú stupne kňazstva?
 56. Čo to znamená jednota a nerozlučiteľnosť v manželstve?
 57. Ako sa volá terajší pápež?
 58. Ako sa volá Nitrianský sídelný biskup?
 59. Komu je zasvätený farský kostol v Podskalí?
 60. Prečo chcem ísť na birmovku?  

 

Dary Ducha Svätého

 

Dar múdrosti: 

Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote (neúspech, utrpenie atď.), ak ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi.

Dar rozumu:

Ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje, že aj tí najjednoduchší ľudia (dokonca i deti) dokážu chápať Božie pravdy.

Dar nábožnosti:

Nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe ako aj úctu a dôveru k Bohu.

Dar rady: 

Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.

Dar bázne voči Bohu: 

Nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť. 

Dar sily: 

Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha. 

Dar poznania (vedomosti): 

Pomocou tohoto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.

 

Rodičia a farské spoločenstvo: 

 

Aj pre rodičov, birmovných rodičov a celé farské spločenstvo je tu úloha: prosiť za našich birmovancov, aby prijali Ducha Svätého s otvoreným srdcom.

 

 

 

(c) 2007-2018 vytvoril Moštenec.sk TEAM ako súčasť projektu Fara.Sk